64 miliona dinara za sanaciju šteta od majskih poplava

08 Dec 2014

Najviše sredstava, odnosno 30 miliona dinara, Pokrajinska vlada dodelila je opštini Šid i naročito naselju Jamena

U Sremskoj Mitrovici su danas potpisani ugovori, kojima je bespovratno raspore?eno 64 miliona dinara iz pokrajinskog budžeta za saniranje šteta od poplava u tom gradu i opštinama Šid, Irig, Beo?in i Pe?inci.

U saopštenju Pokrajinske vlade, ?iji su predstavnici potpisali ugovore sa lokalnim samoupravama, navodi se da je na osnovu posebnog pokrajinskog  Programa obnove i pomo?i opštinama i gra?anima pogo?enim poplavama na teritoriji Vojvodine, formiran budžetski fond od 64 miliona dinara za ovu namenu, jer lokalne samouprave nisu mogle sopstvenim sredstvima da saniraju štete.

Obim šteta na imovini stanovnika i na poljoprivrednim gazdinstvima, procenjeno je, zahteva angažovanje svih nivoa vlasti, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, sredstva iz pokrajinskog budžeta namenjena su za otklanjanje posledica poplava u oblasti javne i komunalne infrastrukture, na školskim, sportskim i objektima kulture, na atarskim putevima. Deo sredstava dodeljen opštini Šid, objašnjava se, namenjen je za otklanjanje posledica poplava na poljoprivrednim usevima, kroz pomo? individualnim gazdinstvima za jesenju i prole?nu setvu, a deo sredstava upu?en je kao pomo? stanovnicima Jamene u robi i uslugama.

U saopštenju Pokrajinske vlade se isti?e da je najviše sredstava, odnosno 30 miliona dinara,  dodeljeno upravo opštini Šid i naro?ito naselju Jamena, koje je bilo poplavljeno. Za saniranje šteta, Sremskoj Mitrovici je dodeljeno 15 miliona, Irigu osam miliona, Beo?inu šest miliona i Pe?incima pet miliona dinara.

“Bili smo u pravu što smo godinama ulagali u vodoprivredu”, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti?. “Zahvaljuju?i tome, imali smo dobre rezultate tokom majskih poplava, jer imamo vitalan i stabilan sistem za odbranu od poplava”, rekao je on.

Pajti? je ocenio i da 64 miliona dinara nije dovoljno da se reše svi problemi, posebno u Jameni, koja je pretrpela najve?e štete, ali da Pokrajina daje svoj maksimum u tome, kao i da u potpunosti podržava rad Kancelarije Vlade Srbije za pomo? i obnovu poplavljenih podru?ja u obnovi i izgradnji stambenih objekata. “Kada se radi o ovakvim situacijama, solidarnost je iznad svega”, poru?io je Pajti?.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Branislav Bogaroški najavio je da ?e resorni sekretarijat u narednoj godini raditi na dva mogu?nosti. Kako je rekao, prva se odnosi na mogu?nost otvaranja posebne kreditne linije za stanovnike Jamene i zasnivanje plasteni?ke proizvodnje i kontrolu kvaliteta poplavljenog zemljišta, a druga je izrada programa rada “Voda Vojvodine” i ulaganje zna?ajnih sredstava u vodoprivrednu delatnost.

Bogaroški je najavio ugovor vredan 350 miliona dinara za sanaciju nasipa na Savi. On je danas obišao i nasipe na Savi kod Starog mosta, gde je u maju bilo kriti?no, i sa predstavnicima vodoprivrednih preduze?a  “Regulacija”, “Hidro-Srem” i “Sava” razgovarao o mogu?im rešenjima vodoprivredne zaštite, kako bi se naselja zaštitila od izlivanja Save i njenih pritoka.

Gradona?elnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimovi? se zahvalio na dosadašnjoj pomo?i i ukazao da je neophodno, u skladu sa zakonom, raditi na utvr?ivanju nasipa i drugih vodoprivrednih objekata na Savi, kako bi situaciju kakva je bila u maju  do?ekali spremni.

Vojvodinašume dale ogrev stanovništvu Jamene

Javno preduze?e “Vojvodinašume” obezbedilo je oko 1.300 kubika ogrevnog drveta vrednosti tri miliona dinara, kao pomo? stanovnicima Jamene, sela u opštini Šid, koje je pretrpelo veliku štetu tokom majske poplave.

Jamena PoplaveJedno?lanim i dvo?lanim porodicama obezbe?ena su do tri kubna metra drva, a porodice s više ?lanova dobi?e do pet kubnih metara.

Direktorka “Vojvodinašuma”, Marta Taka? izjavila je da je ovo preduze?e i samo pretrpelo velike štete od poplava, jer je pod vodom bilo 27 hiljada hektara najvrednijih šuma kojima gazduje to preduze?e.

“Vojvodinašume” su pomogle i svojim zaposlenima koji žive u Jameni, a svi iz preduze?a su dali novac i tako pomogli da se deset njihovih ku?a renovira i jedna izgradi, rekla je Taka?.

U saopštenju pokrajinske vlade se navodi da se pomo? stalno upu?uje u Jamenu, a danas je dopremljeno i 18 tona brašna i 400 paketa hrane i sanitarnog pribora, vrednosti 1,6 miliona dinara.

Od maja do danas stanovnicima Jamene je preko Direkcije za robne rezerve Vojvodine upu?ena pomo? u vrednosti ve?oj od 10 miliona dinara.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!