Ombudsman: Rešiti zahteve građana za vraćanje zemljišta

14 Mar 2011

Ombudsman je podsetio da neki građani vode spor još od stupanja na snagu Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu iz 1991. godine

Pokrajinski ombudsman zatražio je danas da se reše postupci po zahtevima gra?ana za vra?anje oduzetog zemljišta i naveo da ti postupci traju i po 20 godina.
Ombudsman je u saopštenju za javnost podsetio da su mnogi od ovih postupaka zapo?eti odmah nakon što je stupio na snagu Zakon o na?inu i uslovima priznavanja prava i vra?anju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu iz 1991. godine.
U saopštenju se navodi da u pojedinim opštinama ne postoje odgovaraju?e komisije koje bi trebalo da rešavaju ove zahteve ili ve? godinama ne funkcionišu.
S druge strane, tamo gde komisija donese rešenja kojima se priznaje pravo podnosiocu zahteva na drugo odgovaraju?e zemljište, Ministarstvo finansija rešenja ove komisije i po više puta poništava i vra?a ih na ponovno rešavanje, piše u saopštenju.
Osnovni preduslov za sprovo?enje ovih postupaka je da je zemljište u trenutku podnošenja zahteva za vra?anje bilo u društvenoj svojini. Kada su ispunjeni zakonski uslovi, raniji vlasnik ima pravo da dobije isto ono zemljište koje mu je oduzeto.
Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni, ranijem vlasniku pripada pravo da mu se kao naknada dodeli neko drugo odgovaraju?e zemljište, ukoliko organizacija ima takvo zemljište ili ga može obezbediti.
Zemljište u državnoj svojini može se vra?ati samo uz prethodnu saglasnost Vlade Srbije, kako je to propisano Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije.
Ombudsman je, me?utim, podsetio da se zanemaruju ?injenice da je u vreme podnošenja zahteva sve zemljište bilo u društvenoj svojini, da su podnosioci zahteva za vra?anje zemljišta još 1991, odnosno 1992. godine uvedeni u posed zemljišta, da je ovaj Zakon stupio na snagu 1996. godine, te da popis sredstava u državnoj svojini do danas nije izvršen.
Ovakvim postupanjem dolazi do povrede osnovnog ljudskog prava na imovinu zagarantovanog Ustavom Srbije i Protokola uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i ustavnih odredbi koje se odnose na zabranu povratnog dejstva zakona i drugih opštih pravnih akata od strane državnih organa, piše u saopštenju.
Dodaje se da takvo stanje onemogu?ava podnosiocim zahteva da u cilju ostvarivanja svojih prava iskoriste svaki pravni lek unutar države, odnosno da nakon toga zaštitu svojih prava eventualno potraže i pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Iako je ure?ivanje svojinskih odnosa jedan od osnovnih uslova za priklju?enje Evropskoj uniji, u Srbiji je stanje u ovoj oblasti još uvek haoti?no, ocenjuje se u saopštenju Pokrajinskog ombudsmana.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!