021: Fantomske organizacije troše novac Novosađana

29 Jun 2016

Novi Sad je pun ovakvih interesnih grupacija, a njihov broj je nemoguće pohvatati, s obzirom na to da se osnivaju i gase po potrebi

Osnivanje preko no?i, nepoznati izvori finansiranja, politi?ka imena i nepostojanje bilo kakvog traga o delovanju dovoljni su dokazi da je neko udruženje gra?ana ili nevladina organizacija sumnjiva, a kao i ve?ina gradova u Srbiji, i Novi Sad je pun ovakvih interesnih grupacija, a njihov broj je nemogu?e pohvatati, s obzirom na to da se osnivaju i gase po potrebi, preneo je danas portal 021.

Fantomske organizacije ne postoje na adresama na kojima su prijavljene, nemogu?e je u?i u trag pravom osniva?u, a novac gra?ana iz budžeta dobijaju i troše potpuno netransparentno. Najbahatiji primer nameštenog konkursa, na kojem je novac dobilo ?ak devet organizacija registrovanih na istoj adresi, bio je prošlogodišnji konkurs Grada Novog Sada u oblasti zaštite životne sredine.

?lanovi tih NVO, bliski pokretu Dinara-Drina-Dunav, dobili su 6,1 milion dinara, a pet organizacija od devet osnovalo je dvoje ljudi sa istim imenom i prezimenom.

Fantomske, parapoliti?ke i interesne organizacije stavljaju na loš glas nevladin sektor i sve što ?ine ljudi koji zaista aktivno i profesionalno vode svoja udruženja gra?ana. Jedna od aktivnijih organizacija u gradu je Vojvo?anski gra?anski centar, ?iji je predsednik Željko Staneti? svedo?io svakakvim sumnjivim delovanjima u nevladinom sektoru.

Poslednji od njih je kontramiting “Stop anarhiji” održan nedavno u Novom Sadu, povodom poslednjih dešavanja na RTV-u. Od sedam organizacija koje su zvani?no u?estvovale u organizaciji skupa, dve su osnovane par dana pred miting, dok tri nemaju ni sajt. Staneti? kaže da su fantomske organizacije lako uo?ljive i da je prva stvar koja zapadne za oko transparentnost tih organizacija i njihova prisutnost u javnom prostoru.

“Takva udruženja novac dobijaju na netransparentan na?in ili ih vežu malverzacije u medijima, a ako pokušate da ih na?ete na internetu, siromašne su informacijama i sve što su radile desilo se tek nedavno. Fantomske organizacije aktivne su samo da bi povla?ile novac iz javnih fondova, a nekada ?ete informacije o njima prona?i na ?udnim portalima koji nemaju nikakvu informativnu, ve? promotivnu vrednost”, navodi Staneti?.

Praksa paušalnog dodeljivanja novca kod nas se ustalila i razli?ite politi?ke strukture je koriste ve? godinama – u momentima kojima je njima ona potrebna. Staneti? podse?a da je uo?i kontramitinga u Novom Sadu procurio sinopsis za ceo doga?aj, koji je organizacijama – ?ak i informativnoj redakciji Radio-televizije Vojvodine dostavljen direktno iz Gradske ku?e. Iako je javnost saznala ko zapravo stoji iza doga?aja, isti je održan potpuno u skladu sa sinopsisom, poput pozorišne predstave.

Nada Kobac mejl“Tu smo imali potpuno ogoljenu situaciju, ali nikakvu reakciju nadležnih, osim odobravanja ovakvog ?ina. To je neverovatno obmanjivanje javnosti”, smatra sagovornik 021.

Ina?e, u komisijama za dodelu sredstava putem javnih konkursa – naj?eš?eg i osnovnog na?ina dodele sredstava nevladinom sektoru, sede ljudi ?ija imena nisu poznata javnosti. Oni odlu?uju ko ?e dobiti novac za realizaciju nekog projekta, a kako za 021 kaže predsednik organizacije Res Polis Nikola Radman, od trenutka objave javnog konkursa do dodele novca, postupak pro?e kroz ruke nekoliko instanci i nivoa. To bi trebalo da otkloni svaku mogu?nost malverzacija u konkursima, ali to nije slu?aj.

“Glavno pitanje je – ko otvara slavinu, a ko pije vodu? Više osoba je odgovorno u procesu dodele novca i ako baš vaša organizacija ne pro?e, tražite bodovnu listu da vidite zašto je vaš projekat lošiji od drugog. Bodovna lista je redovna praksa u EU i ako su nadležni voljni da vam je daju na uvid, obi?no nema ni?eg sumnjivog. Me?utim, ako vas zavla?e za odgovor, ne javljaju se na telefon i uskra?uju vam pristup javnom dokumentu, nešto sumnjivo se doga?a. Bilo je slu?ajeva da se na rezultate žale i oni koju su dobili pare, jer žele da ceo proces bude transparentan”, kaže Radman, koji podse?a na prošlogodišnji konkurs za mlade, o kojem je pisao 021. I to je jedan od konkursa u kojem je novac pripao sumnjivim organizacijama.

Da pritisak javnosti može da donese i rezultate pokazuje konkurs Ministarstva za rad iz 2014. godine. U njemu je za projekte socijalne zaštite novac dobilo 122 udruženja, od ?ega je 61 organizacija osnovana iste godine, a 31 od njih svega mesec dana pre raspisivanja konkursa. Nisu se sva udruženja ni bavila socijalnom zaštitom. U jeku otkrivanja afere, nekoliko velikih NVO podnose i krivi?nu prijavu protiv ministra Aleksandra Vulina, a on ubrzo konkurs poništava i sav iznos upla?uje Fondu za le?enje dece od raka. Tada, navodi Staneti?, novac nije dospeo gde je planirano, a to su partijski džepovi.

“Verujem da se parapoliti?ke organizacije osnivaju da bi budžeti partije bili pove?ani. Mislim da ?e u jednom momentu morati da stane to sa fantomskim organizacijama i dodelom sredstava, jer se nešto dešava u javnosti, neko bu?enje. Pritisak javnosti mora da bude dodatna snaga koja ?e naterati institucije da se ponašaju u skladu sa zakonom, jer do sada to nije bio slu?aj. Finalna mo? je u gra?anima i oni finansiraju rad institucija. Imaju pravo i obavezu da traže gde je završio njihov novac”, kaže on.

Nikola Radman napominje da gra?ani mogu i moraju da koriste sva zakonska sredstva da do?u do informacija o svojim parama, poput Zakona o dostupnosti informacija od javnog zna?aja. On napominje da je i zakonski zabranjeno diskriminisati nekog ?lana udruženja ili NVO koji je politi?ki obojen.

“U zakonu za mlade piše da je zabranjena diskriminacija po svim osnovama, pa i po politi?koj pripadnosti. Tako neko može da bude i politi?ki i omladinski aktivista, a njegova organizacija je legitimna onoliko koliko dobro radi. Me?utim, politiku kao re? vam je u Srbiji dovoljno izgovoriti da bi vam bilo jasno da se radi o nekom interesu, koji ?e se ispuniti na jedan ili na drugi na?in”, zaklju?uje on.

(Radio 021)

Podelite ovu stranicu!