Moguće vraćanje viza za Zapadni Balkan

14 Dec 2011

Predlog EK za pojednostavljenje procedure suspenzije bezviznog režima ministri su usvojili danas su u Briselu, a o njemu treba da se izjasni i Evropski parlament.

Ministri unutrašnjih poslova zemalja ?lanica EU saglasni da se uvede mehanizam kojim se pojednostavljuje vra?anje viza za zemlje iz kojih dolaze lažni azilanti.

Taj predlog Evropske komisije ministri su usvojili danas su u Briselu, a da bi pojednostavljena procedura suspenzije bezviznog režima za zemlje ?iji gra?ani u velikom broju traže politi?ki azil u šengenskoj zoni stupila na snagu potrebno je da je usvoji i Evropski parlament.

Mogu?nost suspenzije bezviznog režima, pre svega bi mogla da se odnosi na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Makedoniju, iz kojih je nakon ukidanja viznog režima prime?en drasti?an porast pridošlica, posebno Roma, koji traže politi?ki azil u Belgiji, Nema?koj, Švedskoj i Luksemburgu.

Do sada je važio mehanizam po kome je za ponovno uvo?enje viznog režima za bilo koju zemlju bilo neophodno da se o tome saglase sve ?lanice EU, i to na nivou šefova država i vlada. Od sada ?e o tome mo?i da odlu?uju ministri unutrašnjih poslova šengenske zone, ?ime se procedura znatno pojednostavljuje.

Na istom sastanku odlu?eno je i da se Lihtenštajn primi u Šengen, a odbijen je predlog Komisije da se zemljama ?lanicama ograni?i pravo na kontrolu granica unutar šengenske zone.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!