„VODE VOJVODINE”: Radili po propisu, krivac neko drugi

26 Sep 2008

Reaguju?i

Reaguju?i na otpužbe Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja da je odgovorno za pomor ribe u reci Bosut, Javno vodoprivredno preduze?e „Vode Vojvodine“ obaveštava javnost da radovi na sanaciji ustave „Bosut“ nisu uzrok pomora ribe na ovom vodotoku. Naime, Republi?ka inspekcija za zaštitu životne sredine podnela je prijavu za privredni prestup protiv „Voda Vojvodine“ i direktora ove firme, zato što su bez saglasnosti ministra životne sredine i prostornog planiranja radili na sanaciji vodoprivrednog objekta, a nisu obezbedili nesmetanu migraciju ribe i zaštitu ribljeg fonda.

U „Vodama Vojvodine“, me?utim, kažu da se ustava „Bosut“ sanira kao najzna?ajniji objekat za odbranu od poplava jugozapadnog Srema i da se radovi izvode po postoje?oj dokumentaciji i prema zakonskoj proceduri. Sanacioni radovi ne menjaju režim vode na vodotoku i samim tim procedura ne predvi?a saglasnost Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. U ovom preduze?u naglašavaju da bi otvaranje ustave, zbog trenutno nižeg nivoa Save, dovelo do daljeg snižavanja vodostaja Bosuta. Uz to, prijava inspekcije još uvek nije stigla u „Vode Vojvodine“.

Tri ?etvrtine sliva me?unarodnog vodotoka Bosut je na teritoriji Hrvatske, sa kojom ne postoji sporazum o vodoprivrednoj saradnji, a samim tim ni njihova obaveza da nas obaveštavaju o eventualnim zaga?enjima i stanju na vodotoku, kažu u „Vodama Vojvodine“. U toku radova, na osnovu prijave Ribolova?kog saveza Vojvodine inspekcija je utvrdila da je došlo do pomora 1,7 tona ribe, a ne 45 tona, ali uzrok nije utvr?en, osim visokih temperatura, suše i pojave so?ivice koja umanjuje nivo kiseonika. Vodoprivredni inspektor je u „Izveštaju o vanrednom doga?aju – pomor ribe u Bosutu“, broj 270-325 od 11.septembra, konstatovao da je pomor izazvan faktorima na koje se ne može uticati. Ekološki inspektor je pregledao dokumentaciju za radove i tom prilikom nije imao primedbi, niti je bilo indicija da inspektor smatra da su radovi mogu?i uzrok pomora ribe.

Stoga, stru?ne službe JVP „Vode Vojvodine“ apsolutno stoje iza ?injenice da radovi nisu izazvali pomor ribe, i da do prijema prijave i sagledavanja eventualnog zakonskog osnova za pokretanje postupka, celokupna dokumentacija o radovima stoji na raspolaganju nadležnima i ispekciji. Kao preduze?e ?ija je jedna od delatnosti zaštita voda, „Vode Vojvodine“ su zabrinute zbog ovakvog postupka Ministarstva i tim povodom su se obratili svim nadležnim republi?kim i pokrajinskim institucijama.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!